چه مدل های بیشتر دوست دارید؟
گزینه 1 :
80 نفر - 47.05%
گزینه 2 :
18 نفر - 10.58%
گزینه 3 :
10 نفر - 5.882%
گزینه 4 :
18 نفر - 10.58%
گزینه 5 :
9 نفر - 5.294%
گزینه 6 :
15 نفر - 8.823%
گزینه 7 :
5 نفر - 2.941%
گزینه 8 :
13 نفر - 7.647%
گزینه 9 :
1 نفر - 0.588%
گزینه 10 :
1 نفر - 0.588%